გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
პროექტები

კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები

თამაზ სანიკიძე, "კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები", იუნესკოს პროგრამა   -   "ადამიანი და ბიოსფერო".