გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მეცნიერ-თანამშრომელთა ბიობიბლიოგრაფია

მარიამ გაბაშვილი

დაიბადა 1971 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
სამეცნიერო კვლევის სფერო  -  წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნება.
საქმიანობა -  მიჰყავს სალექციო კურსი: "წინაქრისტიანული ხანის ხელოვნება საქართველოში" თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე  
ნაშრომები: 1.  ვერცხლის "ემბლემა" ვანიდან, საქართველოს სიძველენი,N3, თბ., 2003; 2. ბრინჯაოს ჭვირული ბალთების სემანტიკისათვის, საქართველოს სიძველენი,N9, თბ., 2006; 3. ბრინჯაოს ორი ჭვირული ბალთის განსაზღვრისათვის, საქართველოს სიძველენი,N9, 2006; 4. მხატვრულ-პლასტიკური ტრანსფორმაციის საკითხისათვის გვიანანტიკური ხანის ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში, საქართველოს სიძველენი,N12, თბ., 2008; 5. ზოომორფულ გამოსახულებათა იკონოგრაფიული ტიპის შესახებ, საქართველოს სიძველენი,N 14, თბ., 2010.

მისამართი: ხახანაშვილის 17, 0144 თბილისი,  ტელ: (+995 32) 2 748962, 599 512962

e-mail: makagabi@yahoo.com

 

ბიბლიოგრაფია არ მოიძებნა

 

 

 

 

უკან დაბრუნება