გ.ჩუბინაშვილის სახ. ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო განყოფილბები.